x


نمایندگی

لطفا متن زیر را با دقت مطالعه نموده، سپس اقدام به پر کردن فرم نمایید.
توجه داشته باشید برای پخت نان فضای کارگاهی مورد نظر باید 90 متر به بالا باشد. محیط فروشگاهی 40 متر به بالا باشد. اگر محل کارگاه یا محیط فروشگاهی شما استیجاری می‌باشد، حداقل زمان فعالیت شما در آن مکان باید 3 سال باشد.