x


کلوچه آلمانی
کلوچه آلمانی کلوچه آلمانی کلوچه آلمانی کلوچه آلمانی
مشخصات محصول

کلوچه:

با توجه به ارزش غذایی کیک و کلوچه و با توجه به این که از نظر کالری می‌تواند تأمین کننده قسمتی از انرژی روزانه باشد و هم چنین عمومیت مصرف آن مابین اقشار مختلف و منحصر نبودن این محصول به یک گروه سنی، جایگاه بسیار خوبی را برای مصرف داراست.